Busvervoer De Reys
busvervoer De Reys
Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

1 : Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van de offerte door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de algemene voorwaarden van de klant en de huidige algemene voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

2 : Aanbod – aanvaarding
2.1. De bestekken en de prijsaanbiedingen, die aan de klant worden overgemaakt, zijn 30 dagen geldig, en dit voor uitvoering binnen de drie maanden te rekenen vanaf de offertedatum.
2.2. De aangeduide prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende materiaalkoersen, in het bijzonder de loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerskosten. In geval deze wijzigingen zouden ondergaan, behoudt de J. DE REYS & ZN zich het recht voor een evenredige aanpassing van de prijs te doen. Hetzelfde geldt voor elke wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving der bestelde diensten of meerwerken, zelfs al werden deze niet schriftelijk vastgelegd. Alle bijkomende extra kosten zoals parkings, tolwegen (zowel in binnenland als buitenland) zullen eveneens integraal aangerekend worden aan de klant

3 : Termijn
Vertragingen kunnen, wanneer dit niet te wijten is aan de kwade trouw van J. DE REYS & ZN, nooit een reden tot annulering of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
In het bijzonder kunnen onder meer de volgende omstandigheden niet tot enige aansprakelijkheid betreffende de uitvoeringstermijn leiden van J. DE REYS & Zn: oorlog, oproer, terreurdaad, gedeeltelijke en / of algemene staking, lock out, sociale wanorde, technische defecten, wegblokkeringen, overstromingen, ongevallen, opengebroken banen, mist, andere storingen van atmosferische aard.

4 : Betaling
4.1. Alle facturen zijn te betalen op de maatschappelijke zetel van J. DE REYS & ZN. De facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan J. DE REYS & ZN. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar.
4.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag aan J. DE REYS & ZN een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EUR.
4.4. J. DE REYS & ZN houdt zich bovendien het recht voor om de levering van diensten op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling.
4.5. Indien de facturen binnen de acht kalenderdagen na de opschorting van de werken door J. DE REYS & ZN onbetaald blijven, houdt deze zich het recht voor de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke toelating en zonder afbreuk aan het recht om terugbetaling van de opgelopen kosten en geleden schade te vorderen.

5 : Opzegging / ontbinding van de overeenkomst
Ingeval van verbreking of opzegging van de overeenkomst door de klant, is de klant een forfaitair vastgestelde vergoeding verschuldigd van 30 % van de overeengekomen prijs. Wanneer de diensten reeds in uitvoering zijn is de prijs der uitgevoerde diensten verschuldigd, vermeerderd met 30 % op de prijs van de niet-uitgevoerde diensten. Indien J. DE REYS & ZN kan aantonen dat hij door deze verbreking een grotere schade heeft geleden, is de klant deze hogere schadevergoeding verschuldigd.

Kan ook anders, bv.:

Ingeval van verbreking of opzegging van de overeenkomst door de klant, is de klant een forfaitair vastgestelde vergoeding verschuldigd op de niet-uitgevoerde diensten indien dit gebeurt binnen de 14 dagen voor vertrek:
Eendagsreizen
• Tussen 14 dagen en 48 uur voor afreis : 20 % van de overeengekomen prijs
• Minder dan 48 uur voor afreis : 90 % van de overeengekomen prijs
Meerdaagse reizen
• Tussen 14 dagen en 48 uur voor afreis : 20 % van de overeengekomen prijs
• Minder dan 48 uur voor afreis : 50 % van de overeengekomen prijs
Indien J. DE REYS & ZN kan aantonen dat hij door deze verbreking een grotere schade heeft geleden, is de klant deze hogere schadevergoeding verschuldigd.

Uiteraard kunnen ook andere percentages of termijnen worden gestipuleerd.

6 :Klachten
Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

7 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
7.1. De verhouding tussen de J. DE REYS & ZN en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is.
7.2. Alle geschillen dienen onderworpen te worden aan het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg en de Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Mechelen, zonder dat deze bevoegdheidsclausule aan de J. DE REYS & ZN kan worden tegengeworpen.